Política de privacitat

1. Protecció de dades de caràcter personal

Als efectes de les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, STARTING INVESTMENTS, S.L., (a partir d’ara, MAYORAL ESPAI D’ART) informa als usuaris de la pàgina web que l’entitat tracta les dades de caràcter personal dels usuaris, així com les d’aquells interessats en rebre la Newsletter de www.miroataula.cat, mitjançant uns fitxers automatitzats inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Aquests fitxers, responsabilitat de MAYORAL ESPAI D’ART tenen com a finalitat oferir un millor servei on-line per a la comercialització de les ofertes gastronòmiques de la galeria.

2. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.

Els interessats, d’acord amb el disposat a la normativa aplicable, podran exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a MAYORAL ESPAI D’ART, STARTING INVESTMENTS, S.L., Pl. Major, 23, 25340-Verdú (Lleida) o bé remetent un correu electrònic a info@miroataula.cat. En els dos casos, serà precís adjuntar una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o documentació anàloga que acrediti la seva identitat.

3. Tractament de les dades rebudes

MAYORAL ESPAI D’ART pot rebre comunicacions via email o per correu postal que contingui dades de caràcter personal. En aquests casos, l’ empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret, de custodia i de destrucció, adoptant les mesures de seguretat que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, per a evitar la seva pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, MAYORAL ESPAI D’ART, procedirà a cancel·lar, suprimir i bloquejar les dades quan resultin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser pertinents i necessaris per la seva finalitat.

4. Enllaços externs

S’adverteix a l’usuari que la present pàgina web pot mostrar enllaços a diferents portals aliens a MAYORAL ESPAI D’ART. En aquests casos, l’empresa no es responsabilitza del possible tractament de dades que puguin realitzar en aquelles pàgines webs.

5. Enviament de comunicacions comercials

Per a que es pugui efectuar l’enviament de comunicacions comercials l’usuari haurà d’acceptar de forma lliure, expressa i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del responsable del fitxer. Per això, l’usuari que ho desitgi marcarà una casella habilitada a l’efecte en el formulari o mitjançant el mecanisme procurat oportunament a la pàgina web. Això habilitarà al prestador del servei a realitzar les següents funcions:

-Remetre el butlletí de noticies o Newsletter de la pàgina web

-Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS o via App, relacionades a productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

L’usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la remissió de les comunicacions comercials mitjançant la remissió d’un correu electrònic a info@miroataula.cat o bé seguint les instruccions que s’indicaran a cada comunicació remesa a l’usuari.