CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular la relació entre STARTING INVESTMENTS, S.L., amb CIF B-64.441.504 (a partir d’ara, MAYORAL ESPAI D’ART) i el Client de la pàgina web en relació a totes les transaccions realitzades a la botiga virtual ubicada a la pàgina www.miroataula.cat.

2. Procés de compra

Només els usuaris registrats podran adquirir les reserves pels menús de degustació, seguint el següent procés de compra:

1º El procés de compra s’inicia quan l’ usuari selecciona, a la pàgina principal, l’oferta gastronòmica o el menú de degustació que més s’adeqüi a les seves preferències, fent “click” al botó “COMPRAR”.

2º El Client haurà d’escollir la data desitjada per a realitzar la degustació dintre de les possibilitats que ofereix la pàgina web.

3º El Client seleccionarà el número de menús que desitja reservar, amb un màxim de 50 menús per reserva.

4º Hauran d’acceptar-se expressament les presents condicions generals i la política de privacitat.

5º Després d’aquesta selecció s’obrirà el procés de pagament, podent escollir el Client entre realitzar el pagament amb targeta de crèdit o mitjançant transferència bancària.

6º Amb la confirmació de la recepció efectiva del pagament, es procedirà a remetre un justificant de la reserva al compte de correu electrònic que l’usuari hagi designat al registrar-se.

7º El dia de la degustació, el Client haurà de portar el justificant de compra imprès a fi de exhibir-lo a requeriment del personal de MAYORAL ESPAI D’ART.

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de Client de MAYORAL ESPAI D’ART que es descriu en aquestes Condicions Generals. Qualsevol servei ofert amb posterioritat haurà de ser objecte d’una nova contractació.

Si el Client desitja llegir amb més deteniment les Condicions Generals, pot imprimir-les en paper o guardar el document en format electrònic.

MAYORAL ESPAI D’ART arxiva els documents electrònics en que quedin formalitzades les compres.

En cas de que el Client s’equivoqui a l’enviar les dades podrà modificar-les  enviant un e-mail a l’adreça de correu: info@miroataula.cat exposant l’assumpte del correu que es tracta d’una modificació de dades.

3. Preus i forma de pagament

3.1 Preus

Els preus aplicables a cada producte són els indicats a la pàgina web a la data de la comanda incloent tots els impostos adjacents.
Les ofertes estaran degudament marcades i identificades, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l’oferta.
MAYORAL ESPAI D’ART es reserva el dret a efectuar a la web, en qualsevol moment i sense previ avis, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament els productes i serveis en funció del mercat.

3.2 Forma de pagament

Les compres es poden pagar mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària al següent número de compte:

IBAN: ES40-0081-1710-1100-0105-3616

4. Advertències sobre al·lèrgies

A la descripció de cada oferta gastronòmica s’exposaran les particularitats del menú a degustar, fent especial atenció a les advertències sobre al·lèrgies alimentàries més comunes.

En tot cas, si el Client patís alguna al·lèrgia alimentària, des de MAYORAL ESPAI D’ART s’insta a aquest a posar-ho en coneixement de la galeria mitjançant remissió de correu electrònic a info@miroataula.cat.

5. Modificacions

El Client podrà modificar la reserva sempre i quan ho notifiqui a MAYORAL ESPAI D’ART amb UNA SETMANA d’ antelació. El Client haurà de remetre un correu electrònic a info@miroataula.cat exposant el motiu de la modificació sol·licitada i acompanyant el justificant de la compra.

No s’atendran aquelles modificacions realitzades en un termini inferior, perdent el Client qualsevol dret a reemborsament.

En el cas de que, arribada la data de la reserva, el Client no es presentés a la galeria sense haver sol·licitat la modificació en el termini estipulat, se li anul·larà immediatament la reserva sense tenir dret a cap tipus de devolució de l’import.

En tot cas, el Client disposarà d’un termini màxim de SEIS MESOS des de l’adquisició de la reserva per a degustar el menú contractat.

6. Desistiment

El Client disposarà d’un termini de CATORZE dies hàbils des de la formalització de la compra per a exercir el seu dret a desistir del contracte.

El Client comunicarà a MAYORAL ESPAI D’ART, dintre del termini estipulat, i mitjançant correu electrònic a info@miroataula.cat, el seu desig d’exercitar el dret de desistiment, indicant en el mateix, el número de compte on vol que es realitzi l’abonament.

En el correu electrònic s’haurà d’adjuntar el justificant que MAYORAL ESPAI D’ART va remetre en el moment de la compra.

En el termini màxim de 2 dies hàbils, MAYORAL ESPAI D’ART procedirà a ordenar la transferència a favor del Client i cancel·larà la compra efectuada.

En tot cas, i encara que s’exerciti dintre del termini dels 14 dies hàbils des de la compra, no es procedirà a la devolució de l’import si el Client hagués realitzat la degustació del menú contractat o, si encara que no l’hagués realitzat, no hagués comunicat la seva intenció de cancel·lar-la dintre del termini d’UNA SETMANA al que es refereix l’apartat anterior.

7. Requeriments del servei
Per a l’adquisició dels serveis contractats, es requereix exclusivament registrar-se com a usuari de la pàgina i satisfer l’import mitjançant els mitjans de pagament acceptats.

Una vegada confirmat el pagament, ja mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària, es tindrà per perfeccionada l’ordre de compra i en un termini no superior a 24 hores es remetrà justificació de la mateixa al correu electrònic que hagi designat el Client en el moment del registre.

8. Idioma

Els idiomes pels quals es formalitzarà el contracte de compra de les reserves de les ofertes gastronòmiques serà el català i/o castellà, amb independència de que amb posterioritat MAYORAL ESPAI D’ART possibiliti realitzar la compra en altres idiomes.

9. Responsabilitats de MAYORAL ESPAI D’ART

MAYORAL ESPAI D’ART garanteix la qualitat del servei contractat a través de la Web www.miroataula.cat.

Queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor garantissin als consumidors i usuaris.

MAYORAL ESPAI D’ART es compromet a actuar diligentment i amb la major bona fe contractual en les seves obligacions, informant en tot moment al Client de qualsevol incidència o particularitat que puguin afectar al servei.

Si MAYORAL ESPAI D’ART hagués de modificar la data seleccionada per a la degustació, l’empresa es compromet a notificar amb l’antelació oportuna al Client oferint la possibilitat de modificar la data de la degustació, ampliant-se, en llur cas, el termini de SEIS MESOS establert a la condició cinquena.

10. Responsabilitats del Client.
El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis de contractació, especialment en quant als canals de notificació es refereix (correu electrònic) evitant causar perjudicis al prestador com a conseqüència de la incorrecció.
L’incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions Generals podrà donar lloc a la cancel·lació dels menús de degustació contractats sense necessitat de previ avís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.

El Client informarà en tot moment a MAYORAL ESPAI D’ART a través del correu electrònic info@miroataula.cat o mitjançant trucada telefònica al 973347049 de qualsevol informació rellevant relativa als productes – menús contractats.

11. Jurisdicció i Llei Aplicable

En el supòsit de que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, en llur cas, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, a la que s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc de compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.
En el cas de que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts es sotmetran, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Cervera.